CHÍNH SÁCH XÓA TÀI KHOẢN

Người dùng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhất định để Người dùng có thể nhận được các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi cũng như để có thể sử dụng được các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Người dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Người dùng với Dịch vụ. Trong trường hợp Người dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Người dùng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tuy nhiên trước khi cấp quyền truy cập hoặc cung cấp thông tin cho Người dùng, chúng tôi có thể yêu cầu các bằng chứng nhận dạng và các thông tin đầy đủ về các tương tác của Người dùng với chúng tôi theo chính sách bảo vệ và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Người dùng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông tin Người dùng của mình. Nhiều Dịch vụ có chức năng cho phép Người dùng tùy chọn về cách thông tin đang được sử dụng. Người dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Người dùng có thể không tận dụng được một số Dịch vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm.

Người dùng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc gửi thông tin cho mục đích quảng bá bất cứ khi nào và vào bất kỳ lúc nào, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm. Trường hợp Người dùng không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui long điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

Nếu Người dùng quyết định hủy đăng ký dịch vụ hoặc rút lại sự đồng ý của mình hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hay xóa các thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin của Người dùng ngay khi có thể hoặc trong thời hạn theo quy định của pháp luật, mặc dù chúng tôi có thể sẽ phải yêu cầu thông tin bổ sung trước khi có thể xử lý yêu cầu của Người dùng. Trong trường hợp này, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.

Nếu Người dùng quyết định từ chối cung cấp thông tin hoặc rút lại sự đồng ý của mình, xin lưu ý rằng trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ cho Người dùng hay đáp ứng các yêu cầu của Người dùng.