CHÍNH SÁCH HỦY THIẾT BỊ

Chính sách hủy thiết bị tùy theo thiết bị, cụ thể như sau:


Bàn làm việc (chỉ áp dụng đối với Thành viên): Số giờ sẽ không bị trừ khi Thành viên hủy đặt chỗ trước thời gian sử dụng. Không áp dụng hủy và hoàn số giờ/hoàn phí nếu quý khách đã bắt đầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ.


Các thiết bị khác như Flow POD, Meeting POD (áp dụng cho Thành viên lẫn người có nhu cầu sử dụng dịch vụ không phải Thành viên):

Ø Phí sẽ được hoàn trả 100% về phương thức thanh toán mà khách hàng đã lựa chọn nếu hủy đặt chỗ trước tối thiểu 24 tiếng trước thời gian sử dụng.

Ø Phí sẽ được hoàn trả 100% về phương thức Credit trong ứng dụng điện thoại của WorkFlow theo tài khoản của Quý khách nếu hủy đặt chỗ trước tối thiểu 6 tiếng và chưa tới 24 tiếng trước thời gian sử dụng.

Lưu ý:

  • Phí sẽ không được hoàn lại nếu hủy đặt chỗ trong vòng 6 tiếng tính từ thời gian sử dụng.
  • Trong mọi trường hợp, không áp dụng hủy và hoàn số giờ/hoàn phí nếu quý khách đã bắt đầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ.